Regulamin Złotej Promocji

REGULAMIN „ZŁOTEJ PROMOCJI

- Kup bez kosztów przesyłki i odbierz mega nagrody!”

§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady Promocji „ZŁOTA PROMOCJA
- Kup bez kosztów przesyłki i odbierz mega nagrody!”.

2. Organizatorem Promocji jest Estetica Group, ul. Techniczna 2 bud. B, 05-500 Piaseczno, NIP: 521-11-97-806, REGON: 012862070, zwanym dalej Organizatorem
3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą Internetu. Promocja obejmuje sklep internetowy www.sklep.dermopharma.pl prowadzący sprzedaż produktów marki Dermo Pharma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
5. Do czasu zakończenia Promocji, Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej: www.sklep.dermopharma.pl/zlotapromocja oraz może być na wniosek udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.
6. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz uczestników Promocji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji. Biorąc udział w Promocji, uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. Promocja rozpoczyna się w dniu 15.08.2015r i trwa do 31.08.2015r do godziny 00:00.
8. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby spełniające warunki wymienione w § 2. Regulaminu.
9. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z jego Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.
10. Fundatorem Nagród w Promocji jest Organizator.
11. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
12. Produkty – produkty Dermo Pharma dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym www.sklep.dermopharma.pl w trakcie trwania Promocji.
13. Komisja – Komisja złożona z dedykowanych przedstawicieli Organizatora, czuwająca nad prawidłowym przebiegiem Promocji.
14. Laureat Promocji – Uczestnik Promocji, który spełni wszystkie wymagania Regulaminu i zostanie wyłoniony przez Komisję zdobywając nagrodę główną: SUPER BONUS
15. Nagroda - produkt w cenie 0.01 zł brutto przyznany za zakupy w sklepie Dermo Pharma w premiowanych wartościach transakcji, jest przyznawana niezależnie od wyboru sposobu dostawy.

16. Super Bonus – nagroda główna za najwyższą wartościowo transakcję dokonaną w czasie obowiązywania Promocji.

18. Przesyłka Gratis - dostępna dla Uczestników Złotej Promocji przy zakupie za 20 zł i więcej dotyczy wyłącznie przesyłek pocztowych zwykłych (nie dotyczy przesyłek za pobraniem i przesyłek kurierskich). Każda z innych form dostawy (poza odbiorem osobistym za 0 zł) podlega opłatom zgodnie z cennikiem opłat dostępnych w koszyku zakupowym. 
 

§ 2.
Uczestnicy Promocji

1. W Promocji może wziąć udział osoba (dalej: Uczestnik) spełniająca następujące warunki:


a. jest pełnoletnią osobą fizyczną,
b. osoby niepełnoletnie biorą udział w Promocji za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,
c. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
d. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
e. jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,
f. zarejestruje się w bazie sklepu i potwierdzi maila rejestracyjnego lub poprawnie zaloguje się w sklepie internetowym Dermo Pharma (dla osób, które wcześniej dokonały poprawnej rejestracji),
g. dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, dane adresowe /ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/ oraz numer telefonu kontaktowego, e-mail) przez Organizatora dla celów związanych z niniejszą Promocją, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
h. dokona zakupu w sklepie internetowym www.sklep.dermopharma.pl zgodnie z warunkami Promocji.

2. W Promocji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora (co obejmuje osoby zatrudnione w tych podmiotach w okresie trwania Promocji na podstawie umowy o pracę lub współpracujące z tymi podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych), inne podmioty współpracujące przy organizacji Promocji, jak również członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci i dzieci małżonków, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie). Zgłoszenia osób nieuprawnionych do udziału w Promocji nie będą rozpatrywane. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednak może żądać złożenia takich oświadczeń.

§ 3.
Zasady Promocji i Nagrody


1. W Promocji będą premiowane zakupy produktów Dermo Pharma dokonywane w sklepie internetowym www.sklep.dermopharma.pl w czasie od dnia 15 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
2. W celu wzięcia udziału w Promocji, uzyskania statusu Uczestnika Promocji i odebrania nagrody za zakupy oraz możliwości skorzystania z bezpłatnej przesyłki pocztowej, osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 2 Regulaminu jest zobowiązana do:
a. polubienie funpage Dermo Pharma na FB www.facebook.com/dermopharmapl
b. dokonanie zakupu w premiowanych kwotach dowolnych produktów w sklepie internetowym Dermo Pharma po uprzednim poprawnym zalogowaniu do bazy sklepu.
3. Rodzaj przyznanej Nagrody zależy od wartości transakcji.
4. Premiowane wartości transakcji to: 20 zł, 40 zł, 60 zł, 80 zł brutto
5. Nagrody:
a. przy zakupie w kwocie od 20,00 zł do 39,99 zł brutto - Nagroda nr 1 to: złuszczająca maska na stopy z aktywnym kompleksem PediBio-Fruit;


b. przy zakupie w kwocie od 40,00 zł do 59,99 zł brutto - Zestaw nagród nr 2 to: złuszczająca maska na stopy z aktywnym kompleksem PediBio-Fruit, odżywcza maska kompres 4D na stopy;

c. przy zakupie w kwocie od 60,00 zł do 79,99 zł brutto - Zestaw nagród nr 3 to: złuszczająca maska na stopy z aktywnym kompleksem PediBio-Fruit, odżywcza maska kompres 4D na stopy, regenerująca maska kompres 4D na dłonie;

d. przy zakupie w kwocie 80 zł brutto i więcej - Zestaw nagród nr 4:
złuszczająca maska na stopy z aktywnym kompleksem PediBio-Fruit, odżywcza maska kompres 4D na stopy, regenerująca maska kompres 4D na dłonie, krem-serum do rąk i paznokci z ekstraktem ze śluzu ślimaka;

 

6. SUPER BONUS - najwyższa wartościowo transakcja dokonana w czasie obowiązywania Promocji zostanie dodatkowo nagrodzona Super Bonusem w postaci stylowego i modnego cyfrowego aparatu fotograficznego Nikon Coolpix L27 z limitowanej edycji zdobionej ornamentem.

6. Liczba Nagród jest ograniczona - do wyczerpania zapasów.
7. W przypadku niewydania wszystkich Nagród w czasie trwania Promocji, Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
8. Transakcje niespełniające warunków określonych w Regulaminie, w tym dokonane bez uprzedniego zalogowania w sklepie www.sklep.dermopharma.pl nie będą premiowane Nagrodami.

§ 4.
Sposób rozstrzygnięcia Promocji


1. Nagrody będą dodawane w trakcie dokonywania transakcji internetowej do koszyka zakupowego w kwocie 0,01 zł brutto wyłącznie zalogowanym klientom sklepu.
2. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni drogą mailową o dodanej nagrodzie w formularzu potwierdzającym transakcję.
3. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w zamówieniu wraz z zamówionym towarem. Istnieje również możliwość odbioru osobistego nagrody wraz z zamówionym towarem po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym pod adresem: zlotapromocja@dermopharma.pl
4. W przypadku niepodjęcia przez Uczestnika nagrody w terminie 1 miesiąca od dnia wysyłki wraz z zamówionym towarem do dyspozycji, prawo do nagrody wygasa.
5. Wyłonienie Zwycięzcy Super Bonusa nastąpi 15 września 2015 r.
6. Laureat Promocji – zdobywca Super Bonusa zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie głównej drogą mailową na adres e-mail wskazany podczas rejestracji w sklepie.
7. Nagroda główna zostanie przesłana przez Organizatora na adres korespondencyjny Laureata przesyłką pocztową w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyniku konkursu na najwyższą wartość transakcji.
8. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Nie przysługuje prawo do wyboru i zmiany żadnej z nagród w tym nagrody głównej.
9. Nad prawidłowym przebiegiem czuwać będzie Komisja złożona z dedykowanych przedstawicieli Organizatora - w szczególności będzie weryfikować dane przysłane przez Uczestników, rozpatrywać reklamacje, prowadzić korespondencję z Uczestnikami.

§ 5.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnik wyrażając zgodę na udział w Promocji na warunkach zawartych w Regulaminie, wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Promocji oraz procesu reklamacji lub marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
3. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że niepodanie danych określonych w Regulaminie, uniemożliwia udział w Promocji.
4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 6.
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Promocją powinny być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej na adres mailowy zlotapromocja@dermopharma.pl bądź na adres Organizatora – list polecony/przesyłka kurierska na adres: jest Estetica Group, ul. Techniczna 2 bud. B, 05-500 Piaseczno, w terminie do dnia 1 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres mailowy Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niezawierające tych danych nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
3. W ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Komisja rozparzy ją i zawiadomi Uczestnika o zajętym stanowisku za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy lub listownie na podany przez uczestnika adres.
4. Do rozstrzygnięcia reklamacji powołana będzie komisja reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 7.
Terminy przedawnienia roszczeń


1. Roszczenia związane z udziałem w Promocji przedawniają się z upływem 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Promocji spełniają warunki określone w Regulaminie.
2. Niespełnienie przez Uczestników Promocji warunków wynikających z Regulaminu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i Super Bonusa oraz jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagród. Uczestnik Promocji podlega ponadto wykluczeniu z udziału w Promocji w przypadku, jeżeli swoim działaniem naruszy postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:


a) szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika;
b) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
c) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
d) świadczone przez Pocztę Polską usługi.
e) za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu uczestnika Promocji.


4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Promocji.
5. Zmiana Regulaminu winna być ogłoszona w sposób analogiczny do ogłoszenia Regulaminu i wchodzi w życie po upływie 5 (pięciu) dni licząc od dnia ogłoszenia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu.
6. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Promocję w dowolnym momencie jej trwania bez podawania powodu zawieszenia lub zakończenia promocji. Zawieszenie lub zakończenie Promocji winno być ogłoszone w sposób analogiczny do ogłoszenia Regulaminu i wchodzi w życie w ciągu 48 godzin od daty zamieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Promocji.
7. Wyciąg z regulaminu akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.Promocja.dermopharma.pl, Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.
8. Wszelkich informacji związanych z Promocją udziela Organizator, pod adresem e-mail: zlotapromocja@dermopharma.pl
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji przedmiotowej Promocji.

Regulamin-Zlotej-Promocji-Dermo-Pharma.pdf (245.91 KB)